Kết quả điểm thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2017 – đợt 2
(Ngày thi 11/11 và 12/11/2017)

 
Để xem điểm thi tuyển sinh, bạn hãy nhập vào số báo danh (chỉ nhập phần số)
Ví dụ: DKCHD.018018 thì nhập 18018, DKCHD.021116 thì nhập 21116