Kết quả điểm thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học năm 2017 – đợt 2
(Ngày thi 11/11 và 12/11/2017)

 
Để xem điểm thi tuyển sinh, bạn hãy nhập vào Số báo danh (chỉ nhập phần số)
Ví dụ: DKCLD.001234 thì nhập 1234 , DKCLD.001780 thì nhập 1780