TRA CỨU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
THEO PHƯƠNG THỨC KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM LỚP 12


Ngày sinh        
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 nhập họ tên và ngày tháng năm sinh
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, sinh ngày 01/01/1998 nhập

Ngày sinh      


Nếu không xem được, vui lòng liên hệ (028) 5445 2222 để được hỗ trợ