TRA CỨU THÔNG TIN CHUYỂN NGÀNH

 
Sinh viên tra cứu thông tin chuyển ngành nhập chính xác Mã số sinh viên.
Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, mã số sinh viên 1526041995 nhập 1526041995


Nếu không xem được, vui lòng liên hệ (028) 5445 4866 để được hỗ trợ