Kết quả điểm thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2018 – đợt 2
(Ngày thi 10/11 và 11/11/2018)

 
Để xem điểm thi tuyển sinh, bạn hãy nhập vào số báo danh (chỉ nhập phần số)
Ví dụ: DKCHD.018018 thì nhập 18018, DKCHD.021116 thì nhập 21116