Kết quả điểm thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học năm 2018 – đợt 1
(Ngày thi 02/06 và 03/06/2018)

 
Để xem điểm thi tuyển sinh, bạn hãy nhập vào số báo danh (chỉ nhập phần số)
Ví dụ: DKCLD.001234 thì nhập 1234 , DKCLD.001780 thì nhập 1780