TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC

Số báo danh:    Ngày sinh:  
Thí sinh tra cứu kết quả theo số báo danh
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, số báo danh DKCCH.11103
nhập 05 số cuối của số báo danh 11103 ở ô Số báo danh