Kết quả điểm thi tuyển sinh Đại học Văn bằng hai năm 2018 – đợt 2
(Ngày thi 11/11/2018)

 
Để xem điểm thi tuyển sinh, bạn hãy nhập vào số báo danh (chỉ nhập phần số)
Ví dụ: DKCBD.000101 thì nhập 101, DKCBD.000305 thì nhập 305