TRA CỨU THÔNG TIN CHUYỂN NGÀNH

Sinh viên tra cứu thông tin chuyển ngành nhập chính xác Mã số sinh viên.

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, mã số sinh viên 1526041995 nhập 1526041995 ở ô mã số sinh viên

Nếu không xem được, vui lòng liên hệ (028) 5445 2222 để được hỗ trợ